ALUMINIUM OXIDE BLASTING CLEANING ST 18 BLASDE-NHONTRACH 1 POWER PLANT

Thông tin cơ bản về dự án