Hình ảnh

Phu My 3 Power plant

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ là một tổ hợp gồm 5 nhà máy nhiệt điện do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý. Các nhà máy gồm Phú Mỹ 1, 2-1, 2-2, 3 và 4, với tổng công suất 3.900 MW cung cấp khoảng 40% lượng điện của Việt Nam.